اتصال خط ریلی فولاد سنگان به شبکه سراسری راه‌آهن کشور

اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر اصفهان ، مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن بازدید از مجموعۀ کارخانههای فولاد سنگان و در جریان اتصال خطوط ریلی فولاد سنگان به شبکۀ سراسری ریل کشور، از متصل شدن فولاد سنگان به خطوط ریلی کشور بهعنوان یکی از ضروریترین نیازهای منطقۀ سنگان یاد و تصریح کرد: بدون شک این امر میتواند در افزایش تولید، کاهش هزینهها و بهطورکلی در توسعۀ پایدار و رشد و شکوفایی منطقه تأثیر بهسزایی داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم دوخطه شدن خطوط ریلی سنگان و ضمن قدردانی از عملکرد مدیریت و کارکنان این شرکت، در خصوص طرح و برنامههای فولاد مبارکه در توسعۀ سنگان خاطرنشان کرد: با عنایت به دانش فنی نهادینهشده در شرکت و با هماندیشی معاونان و مدیران گروه و همچنین با اتکا به تعهد پیمانکاران و کارکنان شرکت تلاش خواهیم کرد تا هرچه زودتر کارخانه ۵ میلیون تنی کنسانتره فولاد سنگان به بهرهبرداری برسد.
در این آئین سید محسن میرمحمدی مدیرعامل فولاد سنگان نیز گفت: با اتصال این کارخانه به خطوط ریلی کشور گام بلندی در راستای دستیابی به اهداف شرکت برداشته شد.
وی افزود:در ادامۀ مسیر موفقیتآمیز فولاد سنگان با حمایتهای فولاد مبارکه و برنامهریزی دقیق و مدون، بهگونهای حرکت خواهیم کرد تا انشاءالله به مهمترین هدف پیش رو یعنی راهاندازی هرچه زودتر کارخانه ۵ میلیون تنی کنسانترهسازی دست یابیم.
میرمحمدی در ادامه از پیشرفت بیش از ۸۲ درصدی پروژۀ کنسانترهسازی فولاد سنگان خبر داد و خاطرنشان کرد: بدون شک با حمایتهای مدیریت ارشد فولاد مبارکه سایر بخشهای پروژه نیز در موعد مقرر تکمیل و وارد فاز راهاندازی خواهد شد.
مدیرعامل فولاد سنگان مجموع هزینه در بخش گندلهسازی را بالغبر ۱۰۳ میلیون یورو و ۵۷۰ میلیارد تومان، و میزان سرمایهگذاری در کارخانه کنسانتره سازی را ۱۴۲ میلیون یورو و حدود ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
شمسینیا معاون بهرهبرداری فولاد سنگان نیز گفت: کارخانه ۵ میلیون تنی فولاد سنگان از زمان بهرهبرداری در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندله تولید کرده است.
وی با بیان اینکه روند تولید در فولاد سنگان از شرایط مطلوبی برخوردار است گفت: رکورد تولید بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ تن گندله در ۱۸ آذرماه و تولید ۳۷۵ هزار تن گندله در ماه مذکور حاکی از تلاش فرایندۀ کارکنان این شرکت برای دستیابی به اهداف سالانه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *